αυτοαπογραφη

Επιλέξτε τον τρόπο σύμφωνα με τον οποίο θέλετε να αυτοαπογραφείτε:

Το σύστημα της αυτοαπογραφής δεν είναι πλέον διαθέσιμο για τις επιχειρήσεις για την εξ' αποστάσεως διαδικασία. Για λεπτομέρειες δείτε το έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με ΑΔΑ:ΩΖΚΗ465ΧΙ8-Τ9Ξ .

        μέσω επιμελητηριακού υπαλλήλου


Η ευθύνη για την υποβολή των στοιχείων βαρύνει τους νομίμους εκπροσώπους της κάθε εταιρείας οι οποίοι δηλώνουν υπεύθυνα ότι τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα είναι αληθή, ακριβή και όμοια με τα τηρούμενα από την αρμόδια αρχή. Η παραπάνω εφαρμογή στο σύνολο της έχει την ισχύ υπεύθυνης δήλωσης και έχει κυρώσεις.